About us

www.krupu.com/homework

 ยกระดับภาษา&พัฒนาชีวิต&รอบรู้อาเซียนกับครูปู

English Class@Homework@Assessment Channel with Krupu.com

โดย  ครูไทยคิดดี เด็กดี KruThai – KidsDee

 


ผู้จัดการระบบ www.krupu.com/homework

 พัฒนาเว็บไซต์โดย นางกฤตยา ศรีริ (Mrs. Kitaya Sriri)

สอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติดตามข่าวสารได้ที่ ครูปู.คอม (http://www.krupu.com/homework/

โรงเรียนภัทรบพิตร ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หรือ https://www.facebook.com/kitayaguru1

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32(สพม.32) หรือ http://www.ssbr.go.th/ssbr31/index.php

ประวัติ – ผลงานดีเด่น

รางวัลระดับประเทศ

1.  รองชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทื่ปรึกษา (YC – YOUTH COUNSELOR)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20 – 25 เมษายน 2552

2.  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา วันที่ 16 มกราคม 2553

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

3.  รางวัล ครูไทยหัวใจไอซีที Innovative 2011 ครั้งที่ 7 ระดับแปซิฟิก ณ จังหวัดภูเก็ต

ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษท์ไมโครซอฟ ระหว่างวันที่ 5 – 10 มีนาคม /2554

แหล่งอ้างอิงข้อมูล http://www.pil.in.th/teachers/default.aspx

4.  รางวัลครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศที่ 1 ประจำปี/2554  โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ“วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล http://www.trueplookpanya.com/contest/knowledge_detail.php?mul_content_id=1075&mul_source_id=001075

5. รางวัลชนะเลิศ หนังสั้น 4 รางวัล 4 เรื่อง

1.  มองต่ำทำสูง รางวัลขวัญใจมหาชน

2.  ทากาชิ – รางวัลดีมาก

3.  นิพพาน – รางวัลดีมาก

4. ๙ ต้น  - รางวัลดีมาก

6.  รางวัลชนะเลิศ เว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนแบบอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๕๔

(Web Media รุ่นที่ 3)  

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ได้รับรางวัลที่ สพฐ. ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

         (โดยท่านเลขาฯ สพฐ.เป็นผู้มอบ) 

รางวัลที่เคยได้รับจาก www.krupu.com/smedu

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. http://obecwebmedia.com/index.php

2. http://obecwebmedia.com/index.php?name=page&file=page&op=webmedia3

รางวัลระดับประเทศ 2013 – (พ.ศ. 2556)

7.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ “อาเซียนศึกษา”

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด และ เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ประจำปีการศึกษา 2555

ผลงานที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ www.krupu.com/aseanzone  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ผู้จัดทำ นางกฤตยา ศรีริ

ผลงานที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้แก่ www.krupu.com/aseanzone ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ผู้จัดทำ นางกฤตยา ศรีริ
แหล่งอ้างอิง http://www.thaigoodview.com/node/152675

***8***

****9****

****10**** รางวัลชนะเลิศ ด้าน IT Blog ครั้งที่ 4 ปี 2013 ของ Thailand Blog Awards 2013
แหล่งอ้างอิง http://www.thailandblogawards.com/welcome/about

wid2

 

 

***********************************************************************************************

2. – รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2551

ประสบการณ์

– ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 – 9 พฤษภาคม 2553 ณ ประเทศเกาหลีใต้

- ศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา จำนวน 2 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2555 – 2556

- ศึกษาดูงานที่ประเทศพม่า จำนวน 1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 24 – 28  มีนาคม  2556

-ศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม(ใต้) ระหว่างวันที่ 18 – 19 – 20 ธันวาคม 2556

ผลงานเพิ่มเติม

1. ได้รับสิทธิ์จากบบริษัท http://www.csloxinfo.com/ ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2554 เข้ารับการอบรม การทำเว๊บไซต์ ด้วย World Press ณ ตึกไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร
2. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน โครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย…ก้าวไกลด้วย Social Media      รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเม๊กซ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการของสำนักเทคโนโลยีเพี่อการเรียนการ สพฐ. ผลงานที่ได้รับคือ

1.1 http://smart-click.csloxinfo.com/smk5362/

1.2 http://smk540156.smart-click2.csloxinfo.com/

1.3 http://kitayapoo.wordpress.com/

1.4 http://www.krupu.com/

3. ได้รับเลือกให้เข้าร่วมรับการอบรมการตัดต่อหนังสั้น  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอนขึ้นในปีงบประมาณ 2554 ในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน  ระว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2554  ณ โรงแรมแมกซ์ กรุงเทพมหานคร  ภายใต้หัวข้อ “ดูดี ๆ นี้แหละฮีโร่”  เรื่องมองต่ำ ทำสูง (Poverty  Hero) นางกฤตยา  ศรีริ ที่ปรึกษา

นักเรียนจำนวน 3 คน

1. น.ส.สุวรรณา  กึดรัมย์

2. นางสาวปาณิตา  กันอริ

3. นายพงษ์สิทธิ์    จันทลุน

4.   เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ปี 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา         ระหว่างวันที่   30  กรกฎาคม 2554

นำนักเรียนจำนวน 40 คนเข้าร่วมเปิดโลกการเรียนรู้

5.  ได้รับเลือกให้เข้าร่วมรับการอบรมการตัดต่อหนังสั้น  ของ สนก. สำนักงานคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการประกวดสื่อคุณธรรม เพื่อการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2554 ในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน  ระว่างวันที่ 30 กันยายน 2554 – 4 ตุลาคม 2554

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร  ภายใต้หัวข้อ “ความจริง ความดี ความงาม” เรื่อง มองต่ำ ทำสูง

นางกฤตยา  ศรีริ ที่ปรึกษา

นักเรียนจำนวน 10 คน

1. นางสาวสุวรรณา กึดรัมย์

2. นายพงษ์สิทธิ์    จันทลุน

3.นางสาวพรนภา   อยู่รัมย์

4.นายมิติกานต์   อุตสาห์รัมย์

5.นางสาวฉัตรจริยา   พ่อค้า

6.นางสาวเสาวลักษณ์   ราชประโคน

7. นางสาวสุภาลัย   จีรัมย์

8.นางสาวประกายดาว  กรึมรัมย์

9.นางสาวธันยพร   เพ็ชรเลิศ

10.นางสาวเพ็ญศิริ  ธรรมปัญญาสาน

หนังสั้น

1.  9 ต้น

1. นายพงษ์สิทธิ์ จันทลุน

2. นางสาวสุภาลัย จีรัมย์

3. นางสาวประกายดาว กรึมรัมย์

4. นางสาวเพ็ญศิริ   ธรรมปัญญาสาน

2.  เรื่องทากาชิ

1.  นางสาวสุวรรณา  กึดรัมย์

2.  นายอดิศร   ผ่องแผ้ว

3. นางสาวพรนภา อยู่รัมย์

3. เรื่อง นิพพาน

1..  นางสาวสุวรรณา  กึดรัมย์

2.  นายอดิศร   ผ่องแผ้ว

3. นายมิติกานต์ อุตสาห์รัมย์

6.  ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งแสนครูดี…..โครงการหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554

7. ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประกวดโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  ยกย่อง“ครูสอนดี”  ประจำปี 2554

 คุรุสภามีแนวคิดเปิดโอกาสให้สถานศึกษาคัดเลือก  ครูดี คืนสู่สังคม

8. รางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554

ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2554แหล่งอ้างอิงข้อมูล http://www.sorndee.com/academy2554

 

ดูให้ชัดๆ

หอเกียรติยศ ครูไทยหัวใจไอที Thailand Innovative Teacher Leadership Award 2011

นางกฤตยา ศรีริ
โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


(แปลงไฟล์เป็น AVI)
แหล่งที่มาของข้อมูล
1.http://www.pil.in.th/DocLib12/a20110127.aspx


หอเกียรติยศ ผลการประกาศรางวัลการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน
รางวัลขวัญใจมหาชน ในโครงการ Dowebd  

ประจำปี 2554

รับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61
สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี

โดย
1.นางสาว สุวรรณา กึดรัมย์
2.นางสาว ปณิตา กันอริ
3.นาย พงษ์สิทธิ์ จันทลุน

นางกฤตยา ศรีริ ครูที่ปรึกษาทีม
โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่อง:มองต่ำ ทำสูง
(POVERTY HERO)
โรงเรียน: ภัทรบพิตร สังกัด สพม.บุรีรัมย์ เขต 32
ชื่อทีม: สาธุโปรดักชั่น

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 10459 ครั้ง

ดูโปสเตอร์คลิ๊กที่นี้


Trueplookpanya Mass Award 2011
8 March 2011 @Bangkok, Thailand

**************

การมีส่วนร่วมในโครงการผลิตสื่อและหนังสั้นเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับรางวัล ระดับประเทศ 4 รางวัล

1.  เรื่อง มองต่ำ  ทำสูง ทีมสาธุโปรดักชั่น

  2. เรื่อง นิพพาน  ทีมสาธุโปรดักชั่น

3. เรื่อง ๙ ต้น ทีมเอ็นดูโปรดักชั่น

4.  เรื่อง ทากาชิ  ทีมต้นกล้าโปรดักชั่น

เบื้องหลังความสำเร็จทีมงาน

 1.พระอาจารย์ประเทือง ปโมทิโต ปะทะรัมย์ 

2. เด็กชายทากาชิ   ศรีจำนงค์

3.นางสาวสุวรรณา กึดรัมย์                     

4. นางสาวปาณิตา  กันอริ    

5. นางสาวพรนภา   อยู่รัมย์                

6.นางสาวประกายดาว  กรึมรัมย์

7.  นายพงษ์สิทธิ์    จันทลุน             

8.นายอดิศร   ผ่องแผ้ว

9. นายมิติกาล  อุตสาห์รัมย์       

10.  นายกำชัย   ฉัตรทันต์

11. นายธีระศักดิ์   สุขประโคน

12. นายประเสริฐ  เริกรัมย์              

13. นางสาวสุภาลัย   จีรัมย์

14. นางสาวธันยพร   เพ็ชรเลิศ     

 15. นางสาวเพ็ญศิริ  ธรรมปัญญาสาน

 16.   นางสาวฉัตรจริยา   พ่อค้า          

17. นายประสุข   เกิดรัมย์

18.  นายวิสุทธิ์   เชื้อณรงค์ 

19. นางสาวอริสา   เมยประโคน

20.  นางสาวศรัณยา   สอนรัมย์    

21. นายกนก   พงษ์พันธ์       

ที่ปรึกษา …. นางกฤตยา  ศรีริ

 ได้รับรางวัลในงานศิลปะหัตกรรมระดับชาติ   ครั้งที่ 61 

สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน

รับรางวัลวันที่ 26  – 27 มกราคม 2555

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมเพค  เมืองทองธานี

——————————————————————————————

5.   รางวัลชนะเลิศ  เว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนแบบอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์

ประจำปี ๒๕๕๔

(Web Media รุ่นที่ 3)

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        ได้รับรางวัลที่ สพฐ. ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

         (โดยท่านเลขาฯ กพฐ.เป็นผู้มอบ) 

6. รางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554

ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2554

แหล่งอ้างอิงข้อมูล http://www.sorndee.com/academy2554

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. http://obecwebmedia.com/index.php

2. http://obecwebmedia.com/index.php?name=page&file=page&op=webmedia3

2555 – 2012

 


ขอแสดงความยินดีกับ เหรียญทอง
การแข่งขันแสดงละครภาษาอังกฤษ(Skit)

โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สุดยอดเด็กมัธยมบุรีรัมย์ ก้าวล้ำนำสู่สากล

Show Shop Share ระหว่างวันที่  9 – 10 ตุลาคม 2555

Load เกียรติบัตร http://esanfair.com/spm/spm32/score_result/cert_activity

แหล่งที่มาการประกาศผล http://esanfair.com/spm/spm32/score_result/result_activity

1.

นายเอนก การเพียร

2.

นายอริเวทย์ ทัศนาวิวัฒน์

3.

นางสาวศนิกา รอบแคว้น

4.

นางสาวรัตนาภรณ์ ทับทิมไทย

5.

นางสาวอัจฉราภรณ์   ฤกษ์ชัย

 ครูผู้ฝึกสอน – นางกฤตยา  ศรีริ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน http://esanfair.com/spm/spm32/score_result/result_activity/show_data_school_3207/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A
3