Archive for the Category » แผนการสอนสุขศึกษาฯ (เอมพันธ์) «

แผน Backward Design ม.1

แผน Backward Design ม.1 นี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนำมาจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในปีการศึกษา 2555 ได้รับงบประมาณของ ปปส. จำนวน 10,000 บาท จากการคัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศ เป็น 1 ใน 5 ในการจัดกิจกรรมนี้ โดยมีผู้เรียนในสถานศึกษา จำนวน 1,766 คน ได้รับประโยชน์ในกิจกรรมนี้(งานวิจัยประจำปี 2555)

แผน Backward Design ม.3

แผน Backward Design ม.3 นี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนำมาจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในปีการศึกษา 2555 ได้รับงบประมาณของ ปปส. จำนวน 10,000 บาท จากการคัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศ เป็น 1 ใน 5 ในการจัดกิจกรรมนี้ โดยมีผู้เรียนในสถานศึกษา จำนวน 1,766 คน ได้รับประโยชน์ในกิจกรรมนี้(งานวิจัยประจำปี 2555)

แผน Backward Design ม.5

แผน Backward Design ม.5 นี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนำมาจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในปีการศึกษา 2555 ได้รับงบประมาณของ ปปส. จำนวน 10,000 บาท จากการคัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศ เป็น 1 ใน 5 ในการจัดกิจกรรมนี้ โดยมีผู้เรียนในสถานศึกษา จำนวน 1,766 คน ได้รับประโยชน์ในกิจกรรมนี้(งานวิจัยประจำปี 2555)