Archive for the Category » ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสำนักพิมพ์เอมพันธ์ «

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด ม.1

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด ม.2

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด ม.3

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3